ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „ПРИДОНЕСОТ НА МАКЕДОНИЈА ВО
СВЕТСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА“ ОД АКАДЕМИК АНТОНИЈЕ ШКОКЉЕВ-ДОНЧО И СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

Околу 250 000 п.н.е фосилот homo erectus кој е откриен во Патралони во Халкидика крај Солун.
Околу 10 000 п. н.е. завршува последниот леден период на Балканот.
Околу 7 000 п.н.е. први населби од типот tell, од земјени тули, крај Солун. Првото земјоделие од Егеј преку Вардар и долж Дунав се шири низ Европа.
Култот на Лепенски Вир. Палеографизми.
Околу 6 000 п.н.е. траги на човечката култура од теракоти по течението на реките Вардар, Бистрица, Црна, Брегалница…
Околу 5 500-3 500 п.н.е. неолитска населба во с. Дупјак, на бреговите на Костурското Езеро, во Западна Македонија. Првите палеографизми.
Македонците се населуваат на бреговите на Бистрица.
Околу 3 500 п.н.е. преселба на Пелазгите преку М. Азија на балканските простори во Пелазгија.
3 500- 2 500 п.н.е. културата на Димините во Магнезија (македонско племе) и минијската керамика.
Подунавци (Минијци, Лапити, Тирои, Флегејци во Еолија) (Тесалија).
2 300 п.н.е. Македонската митска династија Македон, на Озирис и македонската митска династија на синот на Зевс Македон.
2 100-1 900 п.н.е. Културата на Арменохори (Рупиште), Peлагонија и средна Тесалија.
Околу 1 600 п.н.е. Преселбата на Ахејците (подоцна Елини) во тесалска Фтиотида, подоцна и во Ахаја на Пелопонез под водство на Пелоп и во Мала Азија.
1 700 п.н.е. Линеарното писмо А во „егејската“ култура.
1 500-1 200 п.н.е. Линеарното писмо Б на Крит, во Микена и Пил.
Околу 1 450 п.н.е Основање на Микена.
Околу 1 350 п.н.е. Македонската митска династија на
Македон по Хесиод.
1 313 п.н.е.Оснивање на Теба од Кадма од Феникија.
Пренос на феникиското писмо.
1 294 п.н.е. Кралевите на Македонија: Пиер, А(Е)матија и Пинд.
1 248 п.н.е. Орфеј-крал на Македонија, пронаоѓач на азбуката.
1 225 п.н.е. Мид, крал на Македонија.
1225 п.н.е Походот на Аргонаутите, Минијците и другите Еолци.
1 213 п.н.е. „Војната на Седуммината против Теба“.
1 200 п.н.е. Големата преселба на народите на Балканот (Илирите, Дорците, Епирите). „Народи од морето“.
Преселбата на Бригите, Стримоните и Битините од Балканот во Мала Азија. Македонија слободна Преселба на Беотите од Пинд во Беотија и Теспрочаните во Тесалија. Крунисувањето на Агамемнон.
1 200 (1193) Тројанската војна.
1 190 (1183) Пропаста на Троја.
XI век п.н.е. Аиг(е)аи-Вергина најстара македонска
кралса некропола со гробници.
1 124 п.н.е. Егзодусот на Ахејците (Елините) од Тесалија во Малоазиска Еолија.
1 120 п.н.е. Дорците го населуваат поголемиот дел од Тесалија. Егзодусот на Еолците.
1104 п.н.е. Дорците со помош на Македонците го Освојуваат Пелопонез.
Егзодусот на Ахејците од Пелопонез во Малоазиска Еолија.
1068 или 1050 п.н.е Дорците ја напаѓаат Атина.
1044 п.н.е. Егзодусот на Јонците од Елада во Malоазиска Јонија.
XI-VII век п.н.е. Мрачен историски период.
776 п.н.е. Првите Олимписки игри-обновување.
750 п.н.е. Хомер.
700 п.н.е. Хесиод.
700 п.н.е. Пердика I од Орестида (Argos Orestikon-Рупиште, Костурско) во Западна Македонија, основач на историската македонска династија Аргеада. Еге (Aigi) прва престолнина на Македонија.
500 п.н.е. Кралот Алкета I ги проширува границите на Македонија.
540-495 п.н.е. Кралот Аминта I вазал на Персија.
495-452 п.н.е. Кралот Александар I прв организатор на пешадија и коњаница во Македонија и учесник на Олимписките игри.
480 п.н.е. Македонците учесници во борбите кај Саламина на страна на Елините.
479 п.н.е. Македонците им помагаат на Елините во борбите кај Платеја.
429 п.н.е. Кралот Пердика II го победува кралот на Тракија Салтика.Хипокрит, татко на медицината го лечи македонскиот крал.
413-399 п.н.е. Кралот Архелај ја основа Пела, како нова престолниа на Македонија. Гради патишта и ги обликува внатрешната и меѓународната политика на Македонија. „Златниот период“ на македонската култура и уметност. Обликување на македонскиот јазик.
384 п.н.е. Раѓањето на Аристотел, Македонец, великан на светските мисла и ум, воспитувач на Александар Македонски и неговата генерација идни државници и војсководци на светот.
359-336 п.н.е. Филип II крал на кралевите и почеток на „македонистичкиот“ период во светот.
358 п.н.е Филиповата победа над Илирите.
356 п.н.е. Раѓањето на Александар III Македонски во Пела.
350 п.н.е. Реката Нест источна граница на Македонија.
349-348 п.н.е. Халкидика во границите на Македонија.
342-340 п.н.е. Македонија ги шири своите граници кон Тракија.
338 (2 август) п.н.е. Македонците ги победуваат Атињаните кај Хајронија и ја освојуваат континентална Елада.
337 п.н.е Мултилатерална конференција на Македонците и Грците и создавање на Македонско-грчката конфедерација. Коринтска лига.
336 п.н.е. Убиството на Филип II.
336 п.н.е. Александар III Македонски, крал на Македонија.
336 п.н.е. Македонците господари на Балканот (борби со Трибалите, Гетите, Илирите и Тебанците).
335 п.н.е. Македонскиот јазик во светската дипломатија.
335 п.н.е. Походот на Александар III Македонски на Исток.
334 п.н.е. Победа на македонската војска над Пerсијците кај р.Граник.
334 п.н.е Победа на Македонците кај р.Ис најголема војничка победа во тогашниот свет.
332 п.н.е. Македонците го освојуваат Египет.
331 п.н.е. во Оаза Силва Александар III Македонски промовиран за фараон. Основање на Александрија на Нил.
331 п.н.е. Големата победа на македонската армија во Гавгамел и освојување на Вавилон.


Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН