ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „ПРИДОНЕСОТ НА МАКЕДОНИЈА ВО
СВЕТСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА“ ОД АКАДЕМИК АНТОНИЈЕ ШКОКЉЕВ-ДОНЧО И СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

330 п.н.е. Македонците го освојуваат Персеполис и
други делови на Иран.
330 п.н.е. Татковинската македонска војска ја победува
кај Мегалополис, на Пелопонез, спартанската војска
на кралот Агис III.
329-328 п.н.е. Македонската армада на западната кинес-
ка граница, со освојување на североисточните
персиски провинции и градовите Есхата, Бактри-ја
итн., т.е. денешните Самарканд, Бухара, Таш-кенд,
Лахоре и други.
327 п.н.е. Освојување на Кашмир и Пенџап.
326 п.н.е. Освојување на источна Индија и
воспоставување македонска власт. Големи
научноистражувачки проекти.
325-324 п.н.е. „Големото враќање“ и Вавилоn
престолнина на Македонската империја. Населување
на Македонците и освојување на повеќе од 100 нови
градови.
323 п.н.е. (13. 06) Смртта на Александар III Македонски
323-221 п.н.е. Македонски комонвелт и период на
„наследници“ и „следбеници“. Македонските
држави во Европа, Азија и Африка.
322 п.н.е. Смртта на Аристотел во Халкида.Смртта на
Демостен во Калабрија.
316 п.н.е.Смртта на Олимпија, мајката на АлександарIII.
315 п.н.е. Македонскиот крал Касандар го основа
градот Тесалоника (Солун) во чест на својата жена
сестра на Александар III.
310 п.н.е. Оснивање на Александриската библиотека,
единствена светска културна институција, каде се
преведени на македонски јазик (Александровиот
„коини“) Стариот и Новиот завет, а будистичките
канони на кинески.
309 п.н.е. Смртта на Роксана, жена на Алекадар Македонски
и синот Александар IV.
279-276 п.н.е. Борбите во Македонија со Келтите.
168 п.н.е. Големата битка на Македонците и Римјаните
кај Пинд, окупацијата на Македонија и нејзината
поделба.
167 п.н.е. „Слободна Македонија“ во римскиот период
во областите на Орестида.
148 п.н.е. Македонија римска епархија.
58 п.н.е. Цицерон прогонет во Тесолоники.
49-48 п.н.е. Граѓанската војна на Римјаните.
49 н.е. Апостолот Павле го шири христијанството во
Македонија.
42 н.е. Марко Јуније Брут и Гај Касије Лонгин во
Македонија. Борбата кај Филипи и поделба на
Римското царство. Тесалоника и Амфипол
слободни градови.
306 н.е. Смртта на св.Димитрије заштитник на Солун и
Сирмиум.
306-311 н.е. Солун престолнина на императорот
Галериј.
312 н.е. Христијанството официјална религија на
царството.
322-323 н.е. Царот Константин Велики од Солун
создава голема воена и трговска база.
325 н.е. Прв Никејски вселенски сабор и учество на
македонскиот епископ од Стоби.
379-380 н.е. Крштевањето на царот Теодосиј Велики во
Солун.
425 н.е. Отворање на Универзитетот во Цариград.
527 н.е. Автокефална архиепископија во Скопје.
565 н.е. Источно римско царство (ИРЦ) на основите на
Македонскиот комонвелт.
V век н.е. Појава на Словените на Балканот.
586 н.е. Прва опсада на Солун од Словените.
587-805 н.е. Превласт на Словените во Елада, на Крит и
егејските острови во траење од 200 години.
604 н.е. Втора опсада на Солун од Словените.
610-641 н.е. Прв обид за христијанизација на Словените
на Балканот.
618-677 н.е. Словените и Аварите повторно го
опседнуваат Солун.
681 н.е. Појава на Бугарите на Балканот.
815 н.е. Раѓањето на св.Методиј во Солун.
827 н.е. Раѓањето на св.Кирил во Солун, т.е.
Константин Филозоф.
850 н.е. Константин Филозоф ја брани хабилитацијата, а
потоа е поставен за професор на Универзитетот во
Цариград.
Член на мисијата меѓу Арапите во Багдат.
860-861 н.е. Македонските браќа челенови на мисијата
на ИРЦ и христијанизација на Хазарите во Казан.
863 н.е. Македонскословенското писмо и јазик на
Солунските браќа основа на словенската писменост
и книжевност.Нивната голема мисија во
христијанизацијата и просветата на Словените во
Централна Европа и Панонија.
VII-VIII век н.е.СловенизацијанаМакедонија:„Склавини
воМакедонија“,„Склавини“,„Македонци“.
IX век н.е. Бугарско владеење во Македонија.
867-1056 н.е. „Македонска“ династија на ИРЦ, „златен“
период на Византија.
869 н.е. Смртта на Кирил во Рим.
885 н.е. Смртта на св.Методиј во Голема Моравија
Македонските апостоли и просветители на
Словените „заштитници на Европа“ (1981 година)
Св.Климент прв словенски епископ.
893 н.е. Св. Климентовата Охридска епископија центар
на словенската христијанизација, просвета и
славомакедонската преродба. Охридската книжевна
школа.
963 н.е. Оснивање монашка држава на тлото на
Македонија во Света Гора.
969 н.е. Востание против бугарската власт Македонија.
976 н.е. Македонскословенска Самоилова држава.
989 н.е. Цар Самоил го ослободува Бер.
1 018 н.е. Охридската архиепископија основа за
македонската православна црква.
1 018 н.е. Распаѓање на Самоиловото царство по
победата на царот на ИРЦ Василије II од
„македонската“ династија.
X-XIV век н.е. Развој на масовното народно богомил-
ско учење и движење и ширење на Македонија до
Италија, Франција и Германија како движење на
Катарите.
1 204-1 224 н.е. Солунското кралство.
1 300-1 350 н.е. Подем на културата и уметноста во Ма-
кедонија (Солун, Света Гора, Охрид, Костур,
Скопје…), посебно јазикот и обичаите, со развој на
свеста и ентитетот во поглед на етнонимите и
хоронимите со Македонија.
X-XIV век н.е. Развој на исихазмот во Македонија, кој
станал официјално учење на православната црква од
1341.
XIV век п.н.е. Македонија под српска власт.
Македонија под турско владеење.

Продолжува


Пишува: СЛАВЕ КАТИН