Заштитата на животната средина и заштедата на електрична енергија станаа критични проблеми поради енергетската криза, која ги натера туристичките претпријатија да инвестираат во еко зелени хотели долж Охридското езеро. Со цел да се спроведат препораките на УНЕСКО и да се заштити животната средина, многу туристи се подготвени да платат повеќе за да бидат во хотели каде што персоналот се грижи за околината. Додека еко туризмот расте, недостигаат препознатливи хотелски капацитети од светски познати ланци.

Затоа еко хотелите се појавија како одговор на оваа побарувачка за одмор во природа. Целта на еко хотелите е да ги освестат гостите за нивната одговорност кон животната средина и да им помогнат да го минимизираат нивното негативно влијание врз природата.