Приватни фирми и понатаму прават обиди да продолжат со градење на две мали хидроелектрани, иако тоа е против планот за управување со заштитеното подрачје, соопштија денеска на прес – конференција од Јавната установа Национален парк Шар Планина.

Вработените на терен стопирале геодетски работи предвидени за продолжување со градба на тие објекти, по што одржале состанок со претставниците на фирмите и дознале дека имаат договор со кој им се продолжил рокот за градење на хидроелектраните.

– Изготвен е Анекс на договорот со кој давателот на концесијата Министерството за животна средина и просторно планирање го продолжува рокот за концесионерски договори за користење на вода за производство на електрична енергија за малихидроцентрали Пена 84 и Пена 85 од 25.01.2023 до 25.11.2024 година. Понатаму, фирмата концесионер приложи и Решенија за изменување и продолжување на решението за стекнување на привремен статус за повластен производител од 25.01.2023 до 25.11.2024 година за Пена 84 и Пена 85. Ова решение за продолжување на рокот е потпишано на 15 јуни 2023 година од претседателот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РМ и доставено до Гравис Хидро, Министерство за економија, Министерство за животна средина и просторно планирање, Агенција за енергетика на и операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем. Ј.У.Н. П. Шар Планина воопшто не е известена за овие промени, изјави директорот на НП Шар Планина на прес-конференцијата.

Од Националниот парк изразуваат загриженост за нетранспарентноста при процесите кои се водат, а ги засегаат користењето на ресурсите, биолошката разновидност и локалното население на територија на паркот и целиот Полошки регион.

Од Националниот парк потсетуваат дека согласно нивниот План за управување со заштитеното подрачје за наредните 10 години, не е дозволена изградба на нови хидроцентрали на територијата на Националниот Парк. Во моментот во Националниот парк оперативни се 13 МХЕ, а една завршена сè уште не е оперативна.